Logoland

DISGRAFIJA

Disgrafija je poremećaj koji izaziva teškoće u savladavanju tehnike pisanja kod dece sa prosečnom intelegencijom, dobrim vidom i sluhom kao i adekvatnim edukativnim, psihološkim i socijalnim faktorima.

Deca sa disgrafijom često čine određene greške koje se stalno ponavljaju. Greške mogu da se javljaju na nivou slova i sloga, na nivou reči i na nivou rečenice.

 

Greške u pisanju kod dece sa disgrafijom se mogu javiti:

 1. na nivou slova i sloga
  • izostavljanje slova i sloga ukazuje da dete ne uočava sve glasove u reči.
  • premeštanje slova i sloga ukazuje na poteškoće uočavanja redosleda glasova u reči.
  • dodavanje suvišnih slova se događa kod nepravilnog unutrašnjeg izgovora reči tokom pisanja
  • ne razlikovanje slova sličnih po obliku d-b, č-ć i izokretanje slova na suprotnu stranu
  • ne diferenciraju slične foneme usled nerazvijenosti fonemskog sluha č-ć, s-z, l-lj
 2. na nivou reči
  • nepravilno rastavljanje i sastavljanje reči i nepravilnog korišćenja granica između reči
  • teškoće pri promeni reči prema kategorijama roda,broja, padeža i vremena.
 3. na nivou rečenice
  • greške povezivanja reči u rečenici, neispravna interpunkcija

 

Rukopis dece sa disgrafijom je  neuredan, nečitak, loše postavljen na papiru, niz gubi pravac,pišu sporo i brzo se zamaraju.

U velikom broju slučajeva disgrafija je udružena sa disleksijom.