Logoland

O NAMA

logoland
logoland

LOGOLAND

LOGOLAND je logopedski kabinet osnovan sa ciljem da svim osobama kojima je potrebna stručna pomoć iz oblasti patologije govora i psihofizioloških poremećaja nesebično pruži stručnu pomoć i usluge najvišeg kvaliteta i standarda.

Naš tim čine mladi i visokostručni terapeuti, koji svoj posao obavljaju sa puno entuzijazma, uz konstantno usavršavanje.

Naš pristip je prilagođen svakoj osobi posebno, sveobuhvatan, sistematičan i prati prirodan razvoj sposobnosti. Koristimo metode koje su u skladu sa uzrastom, problematikom i potrebama osobe koja dolazi na tretman

Deca u naš kabinet dolaze radosna, jer je to mesto koje im uliva sigurnost, mesto gde kroz igru nauče mnogo novih stvari i od nas odlaze nasmejana sa željom da ponovo dođu u što kraćem vremenskom roku

Kabinet je od početka opremljen po najvišim standardima, sa puno ljubavi i strpljenja kako bismo za naše najmlađe stvorili kutak u kom će se osećati prijatno i na taj način lakše savladati svaku prepreku.

logoland

Logopedski instrumenti

Logopedsko-edukativni centar Logoland koristi sledeće instrumente:

logloland decak i devojcica

Logopedske sonde

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja je sastavni deo kompleta logopedskih instrumenata a koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova. Izrađena je od finog hirurškog čelika koji obezbeđuje adekvatnu sterilizaciju, kvalitet i trajnost, otpornost na grebanje i koroziju sa glatkom teksturom.

Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova sastoji se od šest standardnih sondi.

Namena logopedskih sondi je dvostruka:

 1. Svaka sonda namenjena je korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Sonde se aplikuju prema konkretnim i striktnim uputstvima.
 2. Svaka sonda može se upotrebiti i u situacijama koje nisu predviđene uputima, na primer, tokom pasivne artikulacijske gimnastike i logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature.

Delovanje sonde na govorne organe je mehaničko te aplikaciju sondi svrstavamo u metode mehaničkog delovanja na govorne organe. Aplikacijom sonde na određeno mesto govornog organa ostvarujemo potreban položaj ili pokret koji osoba ili dete nije u stanju samostalno da napravi. Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa.

Tekst preuzet sa sajta Logomedica.

logoland instrumenti
logloland decak i devojcica

Forbrain

Forbrain aparat funkcioniše tako što pojačava provođenje vibracija, prvenstveno kroz kosti glave, ali i vazdušne vibracije u uhu, pri čemu koristi glas osobe koja nosi aparat, kao izvor zvuka. Na ovaj način se koristi petlja između govornog i slušnog aparata, a rezultat je popravljanje pažnje, koncentracije, verbalne memorije, ali i kratkotrajne memorije uopšte.

Brojna istraživanja su dokazala benefite koje ovaj aparat ima u tretmanu različitih govornih poremećaja, sa širokim dijapazonom uzroka.

Postoje brojne Forbrain primene koje unose jednostavnost u življenje i uživanje u svemu što činite u svom danu:

 • pisanje, čitanje,
 • verbalno i kratkoročno pamćenje,
 • pažnja, mogućnost zadržavanja na zadacima,
 • koncentracija i fokus,
 • govor, izgovor, tečnost,
 • motivacija, samopouzdanje

za dodatne informacije www.forbrain.com

logloland decak i devojcica

Talk tools

Talk Tools pomagala se koriste u logopedskoj praksi kod dece i odraslih sa teškoćama govora, hranjenja, tj. teškoćama oralno – motoričkog pozicioniranja.

Talk Tools se koristi kod teškoća kod kojih klasična terapija ne daje rezultate u smislu poboljšanja govorne razumljivosti. Razvija svesnost govornih organa, ispravno pozicioniranje artikulatora i mišićnu memoriju, što na kraju dovodi do bolje razumljivosti govora.

Koristi se kod dece s teškoćama senzorike, motorike, tonusa, snage.

Preporučuje se za decu s Down sindromom, cerebralnom paralizom, autizmom, dispraksijom, zatim kod dece i odraslih sa pojačanom salivacijom, teśkoćama hranjenja.

 

talktools logoland
logoland

NAŠ TIM

Upoznajte se sa našim stručnim timom.

NEDA JANJIĆ

MASTER DEFEKTOLOG LOGOPED

Osnovne studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu završila je 2013., a Master studije 2014. Završni master rad na temu „Multidimenzionalna i akustična struktura glasa kod dece sa razvojnim govornim poremećajima“ odbranila je sa ocenom 10. Nakon završenih postdiplomskih studija, pripravnički staž u trajanju od godinu dana odradila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju PROF. DR. CVETKO BRAJOVIĆ u Beogradu i njihovom stacionaru u Lipovici. 2015.god položila je državi ispit u Ministarstvu zdravja RS i nastavila sa sticanjem iskustva u privatnoj praksi radivši u Beogradu, a nakon toga u privatnom kragujevačkom logopedskom kabinetu i rukovodivši istim određen period. 

Od dodatnih sertifikata i edukacija izdvaja:

 • Sertifikat a za upotrebu Digitalnog logopedskog seta „ Behringer“, logopedskih sondi.
 • Edukacija o metodi „ digitalna manipulacija“
 • Učesnik sertifikovanog stručno-naučnog skupa I konferencija logopeda Srbije 2016.
 • Učesnik sertifikovanog stručno-naučnog skupa II konferencija logopeda Srbije 2017.
 • Učesnik i koautor stručnog rada na sertifikovanom stručno-naučnom skupu Dani defektologa 2019.
 • Učesnik na stručno-naučnom skupu „Iskoraci u tretmanu govorno jezičkih poremećaja“ 2019.
 • 2019. upisala dvosemestralnu edukaciju pod nazivom opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Učesnik na sertifikovanom stručno-naučnom skupu Dani defektologa 2020.
 • Učesnik na radionici „Mentalno jaki za izazov svaki„ čija je grupa osvojila prvo mesto.
logoland ivana jovanovic

IVANA JOVANOVić

Specijalista Medicinske psihologije

Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu, a specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je za stalno na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac.

Od dodatnih edukacija i projekata izdvaja:

 • “Mentalna higijena razvojnog doba” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu (organizator dr. Nenad Rudić).
 • “Roršah test” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.
  “Bolnica, prijatelj dece i porodice” (Child Life Specialist) – obuka sa predavačima iz Ženeve i Baltimora
 • “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” – obuka sa domaćim i stranim predavačima koji rade sa decom

Psihodijagnostika:
ispitivanje intelektualnih sposobnosti, procena psihomotornog razvoja, procena pojedinih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

Savetodavni rad:
individualni program za stimulaciju i integraciju psihomotornog razvoja, podsticanje saznajnih funkcija, vežbe relaksacije, savetodavni rad sa roditeljima

Posebni problemi kod dece:
rani psihomotorni razvoj sa riziko faktorima, usporen razvoj govora u ranom uzrastu, poremecaj pažnje, disharmoničan razvoj, psihomotorna retardacija, praćenje razvoja i savetovanje dece sa epilepsijom, tikovima, strahovima, agresivnosti, smetnjama u komunikaciji i socijalizaciji, poremećajima navika, noćnim mokrenjem psihosomatika: astma, glavobolje, stomačne tegobe, šećerna bolest procena zrelosti za polazak u školu, poteškoće u usvajanju školskog gradiva, povučeno dete, hiperaktivno dete, problemi u sazrevanju, emocionalni problem, nedostatak samopouzdanja, poteškoce u komunikaciji sa roditeljima ili sa vršnjacima

Mladalačko doba:
teškoće u učenju, nedostatak volje, povlačenje u sebe, usamljenost, potištenost, psihička napetost, nedostatak samopouzdanja, teškoće u komunikaciji i socijalizaciji, konflikti sa roditeljima, problemi sa uspavljivanjem i spavanjem, strahovi

marijana mrmosanin logoland

MARIJANA MRMOŠANIN

Diplomirani Defektolog Logoped, reedukator psihomotorike

Diplomirala 2006. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu nakon čega stiče zvanje diplomirani defektolog logoped (potvrda o izjednačavanju sa akademskim nazivom Master drugog stepena studija; 42/330 od 2014.god.).

Iste godine započinje sa pripravničkim stažom u KC Kragujevac (klinika za ORL i klinika za psihijatriju) u trajanju od godinu dana, a nakon toga polaže i državni ispit u Ministarstvu zdravlja RS.

Od 2008. radi na klinici za psihijatriju KC Kragujevac kao defektolog logoped gde pruža logopedske usluge deci na polju kasnog progovaranja, mentalne ometenosti, poremećaja iz spektra autizma, mucanja, disleksije i disgrafije, disfazija, poteškoća u ovladavanju školskim gradivom itd.

2018. upisuje dvosemestralnu edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje Beograd i stiče sertifikat za obavljanje OPŠTE I SPECIFIČNE REEDUKACIJE PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJOM čime poboljšava kvalitet pruženih usluga.

Aktivno učestvuje na skupovima vezanim za struku gde prati najnovije trendove u logopediji

U naš kabinet donosi bogato dvanaestogodišnje kliničko iskustvo stečeno u radu sa najrazličitijim kliničkim slikama na polju dečijeg razvoja.

gorjana milosavljevic logoland

GORJANA MILOSAVLJEVIĆ​

diplOMIRANI defektolog-oligofrenolog, reedukator psihomotorike

Diplomirala 2009. na FASPER-u
Od januara 2010. do decembra 2018. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu kao defektolog u mlađim uzrasnim grupama sa decom iz spektra autizma i višestrukim smetnjama
Od decembra 2018., pa do sada zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu kao defektolog u dodatnoj podršci redovnih škola.
Najviše iskustva sa decom iz spektra autizma (pervazivnih razvojnih poremećaja) i višestrukih smetnji. U kabinet donosi bogato desetogodišnje iskustvo.

Od dodatnih edukacija izdvaja:

 • Dve sa Instituta za Mentalno zdravlje (Palmotićeva, Beograd)  u trajanju od po godinu dana (dva semestra):
  1.Mentalna higijena razvojnog doba –zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih i mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti (2010./2011.Palmotićeva,Beograd)
  2.Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija, i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom (2013./2014.,Palmotićeva,Beograd)

Akreditovanih seminara poseduje preko 20, od kojih bismo izdvojili sledeće, u trajanju po 2 dana:

 1. Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno-obrazovnom radu (novembar 2010.,N. Sad)
 2. Inkluzivno obrazovanje-planiranje i izrada IOP-a (novembar 2011., N. Sad)
 3. MENSA NTC sistem učenja –razvoj kreativnog i fukkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (decembar 2010.i februar 2011.,N. Sad)
 4. Podsticanje senzorne integracije kod dece (novembar 2013.,N.Sad)

U trajanju po jedan dan, takođe, akreditovani programi:

 1. Vizuelne strategije za razvoj socijalizacije i komunikacije kod dece iz spektra autizma (decembar 2012., N.Sad)
 2. Primena aplikacija kod učenika sa komunikacijskim teškoćama i problemima u učenju (jun 2019., Kragujevac)

Prezentacije i konferencije:

 • prisustvo prezentaciji Centra za rehabilitaciju „Silver“ iz Zagreba (19.04.2011., N.Sad)
 • konferencija „Retke neurološke bolesti kod dece-rano prepoznavanje, dijagnoza i mogućnost lečenja“ (02.06.2012., N. Sad)
 • predavanje Dorothy Fraser, MCSP “Augmentativna i alternativna komunikacija“ (30.10.2012., N. Sad)

Poseduje još i:

logoland

PREPORUKE

Šta neki od roditelja mališana, naših korisnika misle o nama:

Stručnost na prvom mestu, neposrednost u radu sa decom, prijatna i topla atmosfera...to je ono što će dete učiniti zadovoljnim i zainteresovanim za rad i svakako doprineti lakšem napretku kod deteta
Milica Jovanović
Kabinet Logoland karakteriše stručan i ljubazan tim mladih ljudi, te naše dete nema odbojnost i strah kada odlazi na tretmane. Prezadovoljni smo radom logopeda Nede, koja je za kratak period pridobila ljubav našeg deteta i savladala strah koji ima generalno od lekara. Bilo je potrebno puno strpljenja i snalažljivosti, ali rezultati su odlični. Takođe ambijent je jako prijatan. Prostorije su opremljene prelepim rekvizitima za igru.
Aleksandra Veljović
U kabinetu Logoland naišli smo na ljubaznost i srdačnost, kao i na profesionalnost i razumevanje što je jako bitno. Sve pohvale u radu logopeda i psihologa.
Dragana Todosijević