Logoland

NAŠ TIM

NAŠ TIM

logoland

Upoznajte se sa našim stručnim timom:

NEDA JANJIĆ

MASTER DEFEKTOLOG LOGOPED

Osnovne studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu završila je 2013., a Master studije 2014. Završni master rad na temu „Multidimenzionalna i akustična struktura glasa kod dece sa razvojnim govornim poremećajima“ odbranila je sa ocenom 10. Nakon završenih postdiplomskih studija, pripravnički staž u trajanju od godinu dana odradila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju PROF. DR. CVETKO BRAJOVIĆ u Beogradu i njihovom stacionaru u Lipovici. 2015.god položila je državi ispit u Ministarstvu zdravja RS i nastavila sa sticanjem iskustva u privatnoj praksi radivši u Beogradu, a nakon toga u privatnom kragujevačkom logopedskom kabinetu i rukovodivši istim određen period. 

Od dodatnih sertifikata i edukacija izdvaja:

 • Sertifikat a za upotrebu Digitalnog logopedskog seta „ Behringer“, logopedskih sondi.
 • Edukacija o metodi „ digitalna manipulacija“
 • Učesnik sertifikovanog stručno-naučnog skupa I konferencija logopeda Srbije 2016.
 • Učesnik sertifikovanog stručno-naučnog skupa II konferencija logopeda Srbije 2017.
 • Učesnik i koautor stručnog rada na sertifikovanom stručno-naučnom skupu Dani defektologa 2019.
 • Učesnik na stručno-naučnom skupu „Iskoraci u tretmanu govorno jezičkih poremećaja“ 2019.
 • 2019. upisala dvosemestralnu edukaciju pod nazivom opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Učesnik na sertifikovanom stručno-naučnom skupu Dani defektologa 2020.
 • Učesnik na radionici „Mentalno jaki za izazov svaki„ čija je grupa osvojila prvo mesto.
marijana mrmosanin logoland

MARIJANA MRMOŠANIN

Diplomirani Defektolog Logoped, reedukator psihomotorike

Diplomirala 2006. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu nakon čega stiče zvanje diplomirani defektolog logoped (potvrda o izjednačavanju sa akademskim nazivom Master drugog stepena studija; 42/330 od 2014.god.).

Iste godine započinje sa pripravničkim stažom u KC Kragujevac (klinika za ORL i klinika za psihijatriju) u trajanju od godinu dana, a nakon toga polaže i državni ispit u Ministarstvu zdravlja RS.

Od 2008. radi na klinici za psihijatriju KC Kragujevac kao defektolog logoped gde pruža logopedske usluge deci na polju kasnog progovaranja, mentalne ometenosti, poremećaja iz spektra autizma, mucanja, disleksije i disgrafije, disfazija, poteškoća u ovladavanju školskim gradivom itd.

2018. upisuje dvosemestralnu edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje Beograd i stiče sertifikat za obavljanje OPŠTE I SPECIFIČNE REEDUKACIJE PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJOM čime poboljšava kvalitet pruženih usluga.

Aktivno učestvuje na skupovima vezanim za struku gde prati najnovije trendove u logopediji

U naš kabinet donosi bogato dvanaestogodišnje kliničko iskustvo stečeno u radu sa najrazličitijim kliničkim slikama na polju dečijeg razvoja.

Marina Marković

specijalista defektolog- logoped

Diplomirala 2006. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu nakon čega stiče zvanje diplomirani defektolog logoped (potvrda o izjednačavanju sa akademskim nazivom Master drugog stepena studija; 2014.god.).

Iste godine započinje sa pripravničkim stažom u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Kragujevac u trajanju od godinu dana, a nakon toga polaže i državni ispit u Ministarstvu zdravlja RS.

Od 2007. radi u Razvojnom savetovalištu kao logoped gde pruža logopedske usluge deci sa razvojnim govorno-jezičkim poremećajima.

2020. upisuje specijalističke akademske studije rane intervencije u detinjstvu na medicinskom fakultetu univerziteta u Novom Sadu I po završetku dobija zvanje specijaliste defektologije

Od 2017. aktivno je uključena u obuke a kasnije I sprovođenja programa Porodično orijentisana rana intervencija kao koordinator tima I primarni pružalac usluga.

Aktivno učestvuje u obukama I konferencijama pod pokroviteljstvom Unicefa.

gorjana milosavljevic logoland

GORJANA MILOSAVLJEVIĆ​

specijalista defektolog-oligofrenolog, reedukator psihomotorike

Diplomirala 2009. na FASPER-u
Od januara 2010. do decembra 2018. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu kao defektolog u mlađim uzrasnim grupama sa decom iz spektra autizma i višestrukim smetnjama
Od decembra 2018., pa do sada zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu kao defektolog u dodatnoj podršci redovnih škola.
Najviše iskustva sa decom iz spektra autizma (pervazivnih razvojnih poremećaja) i višestrukih smetnji. U kabinet donosi bogato desetogodišnje iskustvo.

Od dodatnih edukacija izdvaja:

 • Dve sa Instituta za Mentalno zdravlje (Palmotićeva, Beograd)  u trajanju od po godinu dana (dva semestra):
  1.Mentalna higijena razvojnog doba –zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih i mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti (2010./2011.Palmotićeva,Beograd)
  2.Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija, i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom (2013./2014.,Palmotićeva,Beograd)

Akreditovanih seminara poseduje preko 20, od kojih bismo izdvojili sledeće, u trajanju po 2 dana:

 1. Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno-obrazovnom radu (novembar 2010.,N. Sad)
 2. Inkluzivno obrazovanje-planiranje i izrada IOP-a (novembar 2011., N. Sad)
 3. MENSA NTC sistem učenja –razvoj kreativnog i fukkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (decembar 2010.i februar 2011.,N. Sad)
 4. Podsticanje senzorne integracije kod dece (novembar 2013.,N.Sad)

U trajanju po jedan dan, takođe, akreditovani programi:

 1. Vizuelne strategije za razvoj socijalizacije i komunikacije kod dece iz spektra autizma (decembar 2012., N.Sad)
 2. Primena aplikacija kod učenika sa komunikacijskim teškoćama i problemima u učenju (jun 2019., Kragujevac)

Prezentacije i konferencije:

 • prisustvo prezentaciji Centra za rehabilitaciju „Silver“ iz Zagreba (19.04.2011., N.Sad)
 • konferencija „Retke neurološke bolesti kod dece-rano prepoznavanje, dijagnoza i mogućnost lečenja“ (02.06.2012., N. Sad)
 • predavanje Dorothy Fraser, MCSP “Augmentativna i alternativna komunikacija“ (30.10.2012., N. Sad)

Poseduje još i:

logoland ivana jovanovic

IVANA JOVANOVić

Specijalista Medicinske psihologije

Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu, a specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je za stalno na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac.

Od dodatnih edukacija i projekata izdvaja:

 • “Mentalna higijena razvojnog doba” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu (organizator dr. Nenad Rudić).
 • “Roršah test” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.
  “Bolnica, prijatelj dece i porodice” (Child Life Specialist) – obuka sa predavačima iz Ženeve i Baltimora
 • “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” – obuka sa domaćim i stranim predavačima koji rade sa decom

Psihodijagnostika:
ispitivanje intelektualnih sposobnosti, procena psihomotornog razvoja, procena pojedinih sposobnosti, ispitivanje ličnosti

Savetodavni rad:
individualni program za stimulaciju i integraciju psihomotornog razvoja, podsticanje saznajnih funkcija, vežbe relaksacije, savetodavni rad sa roditeljima

Posebni problemi kod dece:
rani psihomotorni razvoj sa riziko faktorima, usporen razvoj govora u ranom uzrastu, poremecaj pažnje, disharmoničan razvoj, psihomotorna retardacija, praćenje razvoja i savetovanje dece sa epilepsijom, tikovima, strahovima, agresivnosti, smetnjama u komunikaciji i socijalizaciji, poremećajima navika, noćnim mokrenjem psihosomatika: astma, glavobolje, stomačne tegobe, šećerna bolest procena zrelosti za polazak u školu, poteškoće u usvajanju školskog gradiva, povučeno dete, hiperaktivno dete, problemi u sazrevanju, emocionalni problem, nedostatak samopouzdanja, poteškoce u komunikaciji sa roditeljima ili sa vršnjacima

Mladalačko doba:
teškoće u učenju, nedostatak volje, povlačenje u sebe, usamljenost, potištenost, psihička napetost, nedostatak samopouzdanja, teškoće u komunikaciji i socijalizaciji, konflikti sa roditeljima, problemi sa uspavljivanjem i spavanjem, strahovi

BOJANA MIKOVIĆ

diplomirani pedagog (poseduje ekvivalent zvanja master)

Diplomirala 2009.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek pedagogija sa prosekom 8,5.

Stručnu praksu obavila u OŠ Radoje Domanović u Kragujevcu, gde je radila i
kao asistent u nastavi (2010-2012).

U aprilu 2012 počela da radi u Domu zdravlja Kragujevac, Služba za zdr. zaštitu dece predškolskog uzrasta, kao stručni saradnik Razvojnog savetovališta, gde radi i dalje.

Strucni ispit za licencu položila 2013.god u Ministarstvu zdravlja u Beogradu.

U toku svog profesionalnog rada, bila je predavač stručnih predmeta u srednjoj medicinskoj školi, radila kao stručni saradnik u privatnim vrtićima, pohašala brojne seminare, obuke, edukacije… i sama bila predavač na skupovima.

Aktuelno je uključena u Unicefove projekte “Rane intervencije” i “Razigrano roditeljstvo”, član Komisije za posebnu negu dece sa smetnjama u razvoju, član Tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u DZ, edukator za Registar dece sa smetnjama u razvoju.

Aktivno se bavi svim problemima i teškoćama u razvoju dece ranog uzrasta po različitim domenima razvoja (socijalno-emocionalni, kognitivni, govorno-jezički, motorički i aktivnosti svakodnevnog života), prepoznavanju, dijagnostici, savetodavnom i tretmanskom radu.

Dosta iskustva i uspeha poseduje u radu sa decom sa PRP-om, autizmom, ADD-om, ADHD-om, kao i sa kognitivnim deficitom i vaspitnim problemima ( u smislu samog tretmana sa decom ali i edukovanja roditelja za rad kod kuće).

logoland

PREPORUKE

Šta neki od roditelja mališana, naših korisnika misle o nama:

Stručnost na prvom mestu, neposrednost u radu sa decom, prijatna i topla atmosfera...to je ono što će dete učiniti zadovoljnim i zainteresovanim za rad i svakako doprineti lakšem napretku kod deteta
Milica Jovanović
Kabinet Logoland karakteriše stručan i ljubazan tim mladih ljudi, te naše dete nema odbojnost i strah kada odlazi na tretmane. Prezadovoljni smo radom logopeda Nede, koja je za kratak period pridobila ljubav našeg deteta i savladala strah koji ima generalno od lekara. Bilo je potrebno puno strpljenja i snalažljivosti, ali rezultati su odlični. Takođe ambijent je jako prijatan. Prostorije su opremljene prelepim rekvizitima za igru.
Aleksandra Veljović
U kabinetu Logoland naišli smo na ljubaznost i srdačnost, kao i na profesionalnost i razumevanje što je jako bitno. Sve pohvale u radu logopeda i psihologa.
Dragana Todosijević